Project Description

Quản trị doanh nghiệp số cơ bản bao gồm những phân hệ/ứng dụng cơ bản nhất mà một doanh nghiệp chuyển đổi số cần để vận hành doanh nghiệp