Nông Nghiệp 4.0

Xây dựng chiến lược và cơ cấu tổ chức thông minh, nhà máy thông minh, vận hành thông minh, tạo ra các sản phẩm thông minh

Experience

Magna augue eget diam

Digital Solutions

Magna augue eget diam

24/7 Support

Magna augue eget diam

Quản lý nông trại

Đối với các doanh nghiệp nhỏ có số lượng nhân sự dưới 20 người, vấn đề nhức nhối và khó khăn nhất khi tiến hành chuyển đổi số vào quý trình quản lý của của doanh nghiệp chính là nguồn vốn eo hẹp chi phí triển khai có giới hạn. Để giải quyết vấn đề trên, 360 Corp cung cấp giải pháp “Vua Hệ Thống” với chi phí tối ưu nhất nhưng vẫn đáp ứng yêu cầu vận hành của doanh nghiệp

Quản lý trồng trọt

Đối với các doanh nghiệp nhỏ có số lượng nhân sự dưới 20 người, vấn đề nhức nhối và khó khăn nhất khi tiến hành chuyển đổi số vào quý trình quản lý của của doanh nghiệp chính là nguồn vốn eo hẹp chi phí triển khai có giới hạn. Để giải quyết vấn đề trên, 360 Corp cung cấp giải pháp “Vua Hệ Thống” với chi phí tối ưu nhất nhưng vẫn đáp ứng yêu cầu vận hành của doanh nghiệp

Quản lý chăn nuôi

Đối với các doanh nghiệp nhỏ có số lượng nhân sự dưới 20 người, vấn đề nhức nhối và khó khăn nhất khi tiến hành chuyển đổi số vào quý trình quản lý của của doanh nghiệp chính là nguồn vốn eo hẹp chi phí triển khai có giới hạn. Để giải quyết vấn đề trên, 360 Corp cung cấp giải pháp “Vua Hệ Thống” với chi phí tối ưu nhất nhưng vẫn đáp ứng yêu cầu vận hành của doanh nghiệp

Sơ chế nông sản

Đối với các doanh nghiệp nhỏ có số lượng nhân sự dưới 20 người, vấn đề nhức nhối và khó khăn nhất khi tiến hành chuyển đổi số vào quý trình quản lý của của doanh nghiệp chính là nguồn vốn eo hẹp chi phí triển khai có giới hạn. Để giải quyết vấn đề trên, 360 Corp cung cấp giải pháp “Vua Hệ Thống” với chi phí tối ưu nhất nhưng vẫn đáp ứng yêu cầu vận hành của doanh nghiệp